TUNAP Automotive
Zemlja
Jezik
Choose a language

TUNAP opći poslovni uvjeti

Opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja

1. Područje primjene
1.1 Sljedeći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja primjenjuju se na sve ugovore, isporuke i ostale usluge uključujući savjetovanje i informacije.
1.2 Isti vrijede i za sve buduće ugovore sklopljene između dobavljača i kupca, kao i buduće isporuke i ostale usluge.
1.3 Suprotstavljeni uvjeti poslovanja ne vrijede.

2. Sklapanje ugovora
Narudžbe, sve dopune i izmjene ugovora, kao i popratni ugovori sklapaju se u pisanom obliku. Narudžbe odobrene telefonom ili u drugom obliku smatrat će se važećim nakon otpreme i dostave robe i računa.

3. Cijene, cjenici
3.1 Naše cijene se podrazumijevaju iz tvornice uz dodatak pakiranja i uključenu naknadu za recikliranje koju je nametnuo DSD GmbH ("Grüner Punkt"). Primjenjuju se cijene koje su važeće u trenutku narudžbe. Porez na dodanu vrijednost nije uključen u cijenu i naplaćuje se zasebno na fakturi po važećoj zakonskoj stopi.
3.2 Za sve narudžbe manje od neto iznosa robe od 75,- Eura vrijedi doplata za male količine. 
3.3 Ukoliko ugovoreni rok isporuke traje duže od mjesec dana od dana sklapanja ugovora, zadržavamo pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena prema našim cjenicima koji su važeći na dan isporuke.

4. Uvjeti plaćanja
4.1 Plaćanje računa vrši se u roku od 10 dana od dana njihova izdavanja uz dodatnih 2% popusta ili u roku od 20 dana od dana izdavanja u cijelosti bez dodatnog popusta.
4.2 U skladu s člankom § 286 stavak 3 BGB kupac kasni s plaćanjem sa prvom opomenom ili bez prethodne opomene, 30 dana od dospijeća i primitka fakture. U slučaju prekoračenja dospijeća plaćanja imamo pravo zaračunati zakonske zatezne kamate u visini određenoj člankom § 288 BGB uredbe o visini stope zakonske zatezne kamate.
4.3 Prebijanje dugova sa neprihvaćenim i nepravomoćno ustvrđenim zahtjevom naručitelja je isključena. Zbog takvog protuzahtjeva vrijedi pravo zadržaja, osim ako se ti zahtjevi temelje na istom ugovoru.

5. Isporuka
5.1 Naše obveze isporuke uključuju potpunu i točnu isporuku, izuzev da su razlozi neisporučenosti robe ili nepoštivanja roka isporuke izazvani preprekama za koje mi nismo odgovorni.
5.2 Kod posebnih izvedbi dopušten je količinski višak ili manjak do 10% i u skladu s tim će biti fakturiran.
5.3 Što se tiče navedenih dimenzija isporuke pridržavamo se standardnih propisa i tolerancija mjere u industriji, osim u slučaju kad je izričito zajamčena sukladnost s mjerama.
5.4 Djelomične isporuke su dozvoljene.
5.5 Kod odgode isporuke za koju je odgovoran kupac, nakon primitka obavijesti o spremnosti za otpremu rizik preuzimanja prelazi na kupca.
5.6 Jamčimo pouzdanu otpremu i isporuku naručene robe preko našeg ovlaštenog špeditera. Stranke su suglasne, da u slučaju spora kupac mora dokazati da nije primio isporučenu robu.

6. Rok isporuke
U slučaju nepredvidivih, izvanrednih i neskrivljenih okolnosti koje nas sprečavaju u pravovremenom izvršenju obveza, osobito u slučaju smetnji u proizvodnji, isključenja s rada, štrajkova, poteškoća pri nabavi materijala, čak i ukoliko navedene poteškoće nastupe kod prethodnog dobavljača, rok isporuke se produžava za odgovarajuće vrijeme. U takvim okolnostima ne možemo se smatrati odgovornim, iako smo već u kašnjenju s isporukom. U slučaju da nastupe takve okolnosti obje strane imaju pravo na raskid ugovora.

7. Pridržaj prava vlasništva
7.1 Roba ostaje naše vlasništvo sve do podmirenja svih potraživanja od strane kupca koja se odnose na isporučenu robu, uključujući i buduća potraživanja.
7.2 Kupac je u sklopu redovnog poslovanja ovlašten preprodavati isporučenu robu u našem vlasništvu (roba podliježe zadržavanju prava vlasništva). Potraživanja kupca iz preprodaje pridržane robe ustupaju se nama, u svrhu osiguranja svih potraživanja iz poslovnog odnosa, bez obzira na to preprodaje li se pridržana roba bez ili nakon prerade ili se povezuje s pokretnim predmetom ili ne. Ako se pridržana roba nakon obrade ili zajedno s drugim proizvodima koji ne pripadaju nama preproda ili je povezana s pokretnim predmetom, kupac ustupa svoja potraživanja nama u visini ugovorene vrijednosti robe prema našem računu u trenutku isporuke.
7.3 Mi opunomoćujemo kupca da potraživanja koja nam je ustupio naplati u vlastito ime. Sve dok kupac ostvaruje potraživanja u njegovo ime na naš račun u visini ugovorene vrijednosti robe prema našem računu u trenutku isporuke, obvezujemo se ne činiti ništa u svoje ime i naša punomoć kupcu za ostvarenje potraživanja ostaje. 
7.4 Prerada ili preinaka pridržane robe koju mi proizvodimo vrši se prema članku § 950 BGB, ali bez obveza na nas. Pri preradi pridržane robe s drugim robama koje nam ne pripadaju nastaje odgovarajuće proporcionalno suvlasništvo na novoj stvari po tržišnoj vrijednosti našeg proizvoda u vrijednost drugih obrađenih predmeta u vrijeme prerade. Kupac mora s dužnom pažnjom i uobičajenom skrbi novu stvar  besplatno čuvati za nas.
7.5 Ako vrijednost instrumenata osiguranja plaćanja prelazi visinu naših potraživanja za više od ukupno 20%, obavezni smo u tom iznosu na zahtjev kupca osloboditi instrumente osiguranja.
7.6 Pretpostavimo da je mjenica platežno sredstvo, naše pravo zadržaja ostaje toliko dugo, dok se ne utvrdi da se ovom mjenicom ne mogu ispuniti naši zahtjevi.

8. Jamstvo za nedostatke, naknada štete
8.1 Jamstvo kod manjkavih isporuka vrijedi samo ako je kupac ispunio svoju dužnost po članku § 377 HGB i ispravno istražio i obavijestio o bilo kakvim nedostacima. Očiti nedostaci moraju nam se smjesta i najkasnije u roku od 10 dana po prispjeću robe u pisanom obliku prijaviti.
8.2 Kod manjkavih isporuka naše jamstvo se ograničava po naše izboru na novu isporuku bez nedostataka ili popravak/ukloniti nedostatke.
8.3 Ukoliko nova isporuka ili popravak ne uspiju, kupac može po svom izboru zahtjevati poništenje ugovora ili sniženje naknade troškova.
8.4 Prema zakonskim odredbama preuzimamo odgovornost, ukoliko prekršimo važne ugovorne obveze, ograničene na štete koje su tipične za ugovor i mogu se razumno predvidjeti. Isto tako, snosimo krivicu ako kupac podnese zahtjev za naknadu štete na temelju grubog nemara.
8.5 Odgovornost u slučaju kažnjivih povreda života, tijela ili zdravlja ostaje netaknuta; to vrijedi i za obveznu odgovornost prema odredbama Zakona o odgovornosti za proizvod.
8.6 Osim spomenutih odstupanja, odgovornost je isključena.
8.7 Rok zastare potraživanja za nedostatke je 12 mjeseci, nakon izručivanja predmeta (prijelaza rizika).

9. Mjesto izvršenja, nadležni sud, mjerodavno pravo
9.1 Mjesto izvršenja je Wolfratshausen.
9.2 Mjesto nadležnog suda za sve sporove koji proizlaze iz našeg pravnog odnosa je Wolfratshausen. Međutim, također imamo pravo podnijeti tužbu u zakonskom sjedištu kupca.
9.3 Vrijedi njemački zakon!